非靶向代谢组学

非靶向代谢组学

非靶向代谢组学(Untargeted metabolomics)是指采用 LC-MS、GC-MS、NMR技术,无偏向性的检测细胞、组织、器官

或者生物体内受到刺激或扰动前后所有小分子代谢物(主要是相对分子量1000 Da以内的内源性小分子化合物)的动态变化,

并通过生信分析筛选差异代谢物,对差异代谢物进行通路分析,揭示其变化的生理机制。

代谢组平台比较
方法流程

代谢组学研究实验流程可分为样本采集及前处理、代谢物提取及浓缩、
上机检测以及数据分析,进而揭示其生命机制。佰合拓微对每一个实验步骤都严格把控,
实现标准化操作,从根本上确保高质量数据的产出。


信息分析

                                                             


分享到: